QUALITAT DELS AMBIENTS INTERIORS

 

Avaluació de la qualitat de l'aire i del confort tèrmic en 4 centres d'educació primària.

                                        Tag: IEQ, Qualitat de l'Aire, Confort Tèrmic, Monitoratge

 

 

 

Actualment les persones passem més del 85% del nostre temps en ambients interiors: des de l'habitatge fins als llocs de treball, passant pels mitjans de transport o els centres educatius. Contràriament al que es podria pensar, els ambients interiors tenen sovint uns nivells de contaminació superiors als ambients exteriors.

 

L'anàlisi de la Qualitat Ambiental Interior es fonamenta en els estudis cada vegada més concloents que relacionen els diferents paràmetres ambientals dels espais interiors amb la salut, el benestar i les capacitats de les persones. Aquestes dades avalen que una pobre qualitat ambiental interior en les escoles afecta negativament l’atenció dels estudiants, bé perquè afecta directament les seves capacitats o perquè pot arribar a provocar problemes de salut.

 

VIEW SITE

L'objectiu del servei era diagnosticar qualitativament l'estat de la qualitat ambiental interior (concretament la qualitat de l’aire i el confort tèrmic) en 4 centres educatius de Catalunya, i comparar-lo amb els estàndards i normes internacionals.

 

La diagnosi ha inclòs, entre altres aspectes, el monitoratge durant un mínim de 3 setmanes dels paràmetres següents: concentració CO2, concentració TVOC (compostos orgànics volàtils), temperatura ambiental interior i humitat relativa interior.

 

En tots els casos, les dades recollides posen de manifest divergències significatives entre els valors mesurats i els valors normatius o recomanats internacionalment. Gràcies a aquesta anàlisi, s'ha posat de manifest la necessitat de realitzar auditories de qualitat ambiental interior a totes les escoles, siguin noves o antigues, per tal de dur a terme les mesures necessàries i poder assegurar que les aules tenen un ambient òptim per als infants.

 

Pel que fa a aquest cas, els diferents centres educatius ja han establert un pla de treball per a la millora de la qualitat ambiental dels seus espais.

 

ZEROHUB ofereix assessorament als centres a fi d’identificar i posar en pràctica les accions i estratègies més adients i viables per a aconseguir els objectius de millora fixats.

 

Per a més informació no dubti a contactar-nos

 

zero energy, zero emissions, zero pollutants